การฝึกอบรม

บทบาทของสมาคมในการฝึกอบรมของสมาชิก

เมื่อสมาชิกจบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือ สาขาเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สมาคมฯ จะมีบทบาทในการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อให้คงซึ่งสมรรถนะการทำงานให้เกิดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมตามบริบทและสภาพกาลเวลา

พัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเมื่อสิ้นสุดการศึกษาถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สมาคมฯจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพและต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ และเป็นเครือข่ายในการพัฒนางาน และความก้าวหน้าของสมาชิก ให้เกิดความต่อเนื่องและมีศักยภาพในคุณค่าของการเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยในระบบสุขภาพของทุกระดับในประเทศไทย

พัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศไทยทำให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของเมืองไทยและมีบทบาทในการพัฒนาตนเองหลายด้านซึ่งมีความจำเพาะในแต่ละความสนใจและมากเกินกว่าหลักสูตรในการเรียนที่กำหนดจะสามารถตอบสนองได้ ทั้งด้านข้อจำกัดด้านเวลา ประสบการณ์การทำงาน สมาคมฯ จึงมีบทบาทในการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้สามารถพัฒนาพื้นที่ให้บริการได้ตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวและเกิดคุณค่าแก่ผู้รับบริการตามแก่นแท้ของหลักการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว