กิจกรรมสมาคมฯ

กำหนดการเยี่ยมพื้นที่ตามเขตสุขภาพ ของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครั และ สมาคมเวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ ศูนย์การเรียนรู้

เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน การทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในในพื้นที่ ทั้งในด้านการพัฒนางานฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคการทำงาน

กิจกรรมโดยรวมดังนี้

2-3 สิงหาคม 2561 ลงเยี่ยมเขต 3

11-12 กันยายน 2561 ลงเยี่ยมเขต 1

4-5 ตุลาคม 2561 ลงเยี่ยมเขต 2

25-26 ตุลาคม 2561 ลงเยี่ยมเขต 8

20 พฤศจิกายน 2561 ลงเยี่ยมเขต 6

21-23 พฤศจิกายน 2561 National conference

11-12 ธันวาคม 2561 ลงเยี่ยมเขต 5

18-19 ธันวาคม 2561 ลงเยี่ยมเขต 11

8-9 มกราคม 2562 ลงเยี่ยมเขต 4

24-25 มกราคม 2562 ลงเยี่ยมเขต 9

11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมวิชาการและสามัญประจำปี

20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ลงเยี่ยมเขต 7

5-6 มีนาคม 2562 ลงเยี่ยมเขต 12

21-22 มีนาคม 2562 ลงเยี่ยมเขต 6

15-18 พฤษภาคม 2562 WONCA Regional Asia pacific conference, Kyoto, Japan

19 พฤษภาคม 2562 วัน World Family doctor day: Run with Family and Doctor day.

12-15 ตุลาคม 2562 WONCA rural health conference 2019, Albuquerque, USA

%d bloggers like this: