จดหมายข่าว: การประชุมวิชาการประจำปี 61

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 9.00 น. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานในพิธี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว และ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ ชมรมหมอครอบครัว เปิดงาน ประชุมวิชาการ National conference of Family medicine 2018 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชี่ยงใหม่