จุลสารสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ฉบับ มี.ค.-พ.ค. 66

คณะกรรมการ วาระ66-68

นายกสมาคม:           พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

อุปนายก:               นพ.สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ นพ.พินัย ล้วนเลิศ ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์

เลขาธิการ:              พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

รองเลขาธิการ:         พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์

เหรัญญิก:               พญ.จิตรลดา บุตรงามดี

รองเหรัญญิก:          นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสด

วิชาการและจุลสาร:   นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ

นายทะเบียน:           นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ 

ประชาสัมพันธ์:         นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ พญ.ปริยพัศ พรประเสริฐ

ปฏิคม:                   นพ.เสกสรร ไข่เจริญ

วิเทศสัมพันธ์:           พญ.สายรัตน์ นกน้อย

ประสานเครือข่าย:     นพ.ภัทรนนท์ บุณยอุดมศาสตร์

กรรมการ:               พญ.ชลลดา บุษยรัตน์ พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง น.อ.นพ.ชัยณรงค์ ธีราทร พล.ต.ต หญิง พญ.พัชรีวรรณ วิเศษสุมน

Copyright © & Digital Publishing

จุลสารสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ฉบับ มี.ค-พ.ค. พ.ศ.2566

จัดพิมพ์โดย สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2566

©ข้อความและภาพในหนังสือนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ.2558 การคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดในหนังสือเล่มนี้ไปเผยแพร่ไม่ว่ารูปแบบใดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นเพื่อการอ้างอิง การวิจารณ์ และประชาสัมพันธ์

สารบัญ

สารจากนายกสมาคม

สารจากฝ่ายจุลสาร

การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำ 2565

เครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี2566

19th May World Family Doctor Day

หมอครอบครัวมีเรื่องเล่า

ความสวยงาม…ของการเป็นหมอครอบครัว โดย พญ.ชนัษฎภัคร จุฑาศิลปารัตน์

ความดันสูงปรี๊ดทำอย่างไรดี โดย นพ.จิราวิช วัฒนไชย

What I have learned from being a Family Doctor? โดย พญ.ปรีชญา เติมพรเลิศ

ลมหายใจแห่งความหวัง โดย แพทย์หญิง ลลิต์ภัทร ถิรธันยบูรณ์

ชีวิตที่จมดิ่ง โดย นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์

หมอครอบครัวมีเรื่องเหลา EP.9. โดย โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

World WONCA Sydney 2023

การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี (NCFM2023)