ยุวแพทย์ครอบครัว (YFD)

ยุวแพทย์ครอบครัวคือ ใคร?

ยุวแพทย์ครอบครัวคือ แพทย์ที่เข้าเรียนต่อในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปีที่ 1 เป็นต้นไปและ หลังจากจบการศึกษาแล้วมีอายุ 5ปี โดยไม่คำนึงถึงอายุทางกายภาพ ไม่ว่าสมาชิก จะเรียนจบเมื่ออายุ 55ปี หรือ 57ปี หากรับการฝึกด้วยสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แล้วทำงานในสาขานี้ถือเป็น ยุวแพทย์ครอบครัว(young family doctor หรือ YFP; young family physician)

ใครบ้างที่มีสิทธิ์เป็นยุวแพทย์ครอบครัว?

1.แพทย์ที่เข้าศึกษาในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกสาขา วว. และ อว.

2.แพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 เดือน

3.แพทย์และบุคลากรวิชาชีพทางสาธารณสุขผู้จบใหม่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฐมภูมิ และเวชปฏิบัติครอบครัว ที่อายุการทำงานงานไม่เกิน 5 ปี

การขับเคลื่อนของยุวแพทย์ครอบครัว? (Young family doctor movement; YFM)

ในประเทศไทย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีหลักสูตรการเรียนในหลายระดับ เมื่อจบการศึกษาและอบรมในหลักสูตรต่างๆแล้ว ยุวแพทย์ครอบครัวมักเผชิญปัญหาเดียวกันคือ ปัญหาการทำงานกับระบบสุขภาพในพื้นที่ การรวมกลุ่ม ยุวแพทย์ครอบครัว จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของเหล่ายุวแพทย์ ไม่เพียงแต่เป็นการปรึกษาและสร้างเครือข่ายภายในประเทศ แต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่เหมาะสมตามทัศนคติและอุดมการณ์ของแพทย์ครอบครัวรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

7 องค์ประกอบเพื่อพัฒนาสำหรับของยุวแพทย์

  1. องค์ความรู้เวชศาสตร์ครอบครัว

  2. การเกิดเครือข่ายการทำงาน

  3. ระบบคุณภาพในงานเวชปฏิบัติ

  4. การเป็นผู้นำในองค์กร และหน่วยงาน

  5. การจัดการองค์ความรู้และการสร้างงานวิจัย

  6. ทักษะการบริหาร และ จัดการ

  7. หัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ในงานบริบาลผู้ป่วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของยุวแพทย์ครอบครัว

สมัครสมาชิกยุวแพทย์ครอบครัว

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทยเพื่อความเสมอภาคของบริการสุขภาพแด่ประชาชนชาวไทย