สมาชิก

สมาคมของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ สมาชิกดังต่อไปนี้

  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
  วิชาชีพอื่นๆที่ทำงานเวชปฏิบัติครอบครัว

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองหลังจบการศึกษา
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและเกิดเครือข่ายช่วยเหลือให้แก่สมาชิก

การสมัครสมาชิก สามารถสมัครได้ตาม link https://goo.gl/forms/auxpvmlO7sZ93lHu2

หรือ QR code

สิทธิประโยชน์สมาชิก

 1. ส่วนลดในการเข้าประชุมของสมาคมฯและราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
 2. ส่วนลดในการซื้อหนังสือของสมาคมฯ
 3. การตีพิมพ์วารสารวิชาการของสมาคม
 4. การประกวดผลงานวิชาการ หรือ บทความของงานสมาคมฯ และราชวิทยาลัย
%d bloggers like this: