สมาชิก

สมาคมของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ สมาชิกดังต่อไปนี้

1.แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์ประจำบ้าน
2.แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว
3.วิชาชีพอื่นๆที่ทำงานเวชปฏิบัติครอบครัว

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองหลังจบการศึกษา
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและเกิดเครือข่ายช่วยเหลือให้แก่สมาชิก

การสมัครสมาชิก สามารถสมัครได้ตาม link https://goo.gl/forms/auxpvmlO7sZ93lHu2

หรือ QR code

QR code สมัครสมาชิกสมาคมฯ

ชำระเงินที่

qr code ธนาคาร

อัตราค่าสมัครสมาชิก

1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ แพทย์ผู้ที่ประกอบอาชีพเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว ค่าสมัคร 1,500 บาท
2.สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ กรณีสมัครสมาชิกตลอดชีพ ค่าสมัคร 500 บาท
3.สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอาชีพแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ กรณีสมัครสมาชิกรายปี ค่าสมัคร 100 บาท

สิทธิประโยชน์สมาชิก

  1. ส่วนลดในการเข้าประชุมของสมาคมฯและราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
  2. ส่วนลดในการซื้อหนังสือของสมาคมฯ
  3. การตีพิมพ์วารสารวิชาการของสมาคม
  4. การประกวดผลงานวิชาการ หรือ บทความของงานสมาคมฯ และราชวิทยาลัยฯ

ค้นหาเลขที่สมาชิก < เพื่อค้นหาเลขที่สมาชิก>