เกี่ยวกับ

ในปี 2561 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้เลือกตั้งคณะทำงาน ดำรงตำแหน่ง ในวาระ พ.ศ.2561-2562

ดังนี้

ประธานสมาคม นางสาวสุพัตรา ศรีวณิชชากร

อุปนายกคนที่ 1 นายสิทธิศักดิ์ เจียมวงศ์แพทย์

อุปนายกคนที่ 2 นายไพฑูรย์ อ่อนเกตุ

อุปนายกคนที่ 3 นายพินัย ล้วนเลิศ

ฝ่ายวิชาการ นางสาวอรวรรณ ตะเวทิพงศ์

ฝ่ายวิชาการ(รอง) นายเอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ

ฝ่ายปฏิคม นายอรรถพล ฉัตรอารียกุล

นายทะเบียน นางสาวธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุนทร สุนทรชาติ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์

เหรัญญิก นางสาวจิตรลดา บุตรงามดี

กรรมการ นางสมจิต พฤกษะริตานนท์

กรรมการ นางวัสนา ศรีวิชัย

เลขาธิการ นางสาวศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

เลขาธิการ(รอง) นางสาววนาพร วัฒนกูล

สารจากประธานสมาคม

%d bloggers like this: