เกี่ยวกับ

ในปี 2561 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ได้เลือกตั้งคณะทำงาน ดำรงตำแหน่ง ในวาระ พ.ศ.2561-2562

ดังนี้

นายกสมาคม แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร

อุปนายกคนที่ 1 นายแพทย์สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์

อุปนายกคนที่ 2 นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ

อุปนายกคนที่ 3 นายแพทย์พินัย ล้วนเลิศ

ฝ่ายวิชาการ แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์

ฝ่ายวิชาการ(รอง) นายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ

ฝ่ายปฏิคม นายแพทย์อรรถพล ฉัตรอารียกุล

นายทะเบียน แพทย์หญิงธัญญรัตน์ สิทธิวงศ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายแพทย์ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์

เหรัญญิก นางสาวจิตรลดา บุตรงามดี

กรรมการ รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์

กรรมการ แพทย์หญิงวัสนา ศรีวิชัย

เลขาธิการ แพทย์หญิงศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา

เลขาธิการ(รอง) แพทย์หญิงวนาพร วัฒนกูล

สารจากประธานสมาคม

%d bloggers like this: