ประชุมวิชาการประจำปี 2562

การฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมฯ (สิ้นสุดกิจกรรมแล้ว)

ประชุมวิชาการ/สามัญประจำปี พ.ศ.2562

สถานที่ โรงแรมอมารีดอนเมือง

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กำหนดการ


เอกสารการประชุม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

UPDATE for DM “the Holistic approach”

UPDATE for HT “HT for primary care physician”

UPDATE for FAMILY MEDICINE “Family medicine in complex society”

UPDATE for Palliative care

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ASTANA Declaration 2018 “the future of primary health care”

UPDATE for Pedriatrics and Digital society

UPDATE for Adolescent Health “Addiction”

TOPIC “Marjuana use in Medicine”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

UPDATE for Geriatics “Care in Aging Society”

กิจกรรมการประชุมได้ดำเนินแล้วเสร็จ

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ยินดีที่ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกทุกท่าน และหวังว่าความรู้จากการประชุมครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและพื้นที่ให้บริการของท่านต่อไป