โดยสมาคมฯ

การฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมฯ

ประชุมวิชาการ/สามัญประจำปี พ.ศ.2562

สถานที่ โรงแรมอมารีดอนเมือง

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

กำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าประชุม

หนังสือการประชุม เพื่อขออนุญาตต้นสังกัด

***สำหรับสมาชิก***

***สำหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร***

***บุคลากรอื่นๆ จากโรงพยาบาล/มหาวิทยาลัย***

การลงทะเบียน [click] หรือ Scan QR code ด้านล่าง

หมายเหตุ กรุณาเตรียมเอกสารการชำระเงินก่อนลงทะเบียน

1.ขณะนี้ปิดลงทะเบียน ฟรี สำหรับสมาชิกทุกท่าน ขออภัยในความไม่สะดวก

2.สมาชิก ลงทะเบียน 2,000บาท

3.แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร (Residents, Inservice) ลดเหลือ 2,000 บาท

4.แพทย์ทั่วไปที่ไม่เป็นสมาชิก และวิชาชีพอื่นๆ ที่สนใจลงทะเบียน 2,500 บาท

ชำระค่าลงทะเบียน

สำรองที่พัก

ห้องพักเดียว ( Twin bed ) ราคา 1,450.-บาทสุทธิ / คืน รวมอาหารเช้า (พัก 1 ท่าน)
ห้องพักคู่ ( Twin Bed ) ราคา 1,800.-บาทสุทธิ / คืน รวมอาหารเช้า (พัก 2 ท่าน)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • เพื่อเป็นการยืนยันการจองห้องพัก กรุณาโอนเงินค่าห้องพักเต็มจำนวนที่พักจริงให้ทางโรงแรมฯ พร้อมส่งแบบฟอร์มการสารองห้องพักและหลักฐานการโอนเงินมาที่
 • E-mail : sutthirat.d@amari.com
  ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาลูกกา
  ชื่อบัญชี บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตโฮเต็ล จากัด
  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 311-3-00567-0
  หมายเหตุ
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าห้องพักทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • กรณีที่ผู้เข้าพักต้องการยกเลิกการใช้ห้องพักผู้เข้าพักต้องส่งอีเมลล์เพื่อ ยืนยันการยกเลิกห้องพัก 1 อาทิตย์ล่วงหน้าด้วยตนเอง มิฉะนั้นทางโรงแรมฯ จำเป็นต้องขอเก็บเงินจากท่านหรือหน่วยงาน ต้นสังกัดตามจานวนที่จองไว้กับทางโรงแรม
  ปิดรับการจองห้องพักภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ( หรือจนกว่าห้องจะเต็ม )

%d bloggers like this: