การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้จิตบำบัดแนวซาเทียร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว”
(Basic Satir Psychotherapy in Family Practice)

%d bloggers like this: