เดือน: เมษายน 2020

โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่โปสเตอร์ หรือ S…

การประชุมออนไลน์ ครั้งที่2 WONCA-COVID19

WEBINAR Conference🖥 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน …

แถลงการณ์ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตราย จากไวรัส COVID-19

โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563