ประกาศเรื่องการเข้าระบบ Video play

เรียนแจ้ง สำหรับผู้ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบด้วยตนเอง

USERของท่านคือ ส่วนแรกของ email ที่ท่านลงทะเบียน และ PW คือ อักษร 2 ตัวแรก พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก-ตามด้วย123456

เช่น nevermissit@thaigpfm.org

ID: nevermissit

PW: Ne123456

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนด้วยตนเอง ID คือ USERNAME และ Password ที่ท่านกำหนด

ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการลงทะเบียน

กรุณารอสักครู่ หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนด้วย EMAIL ได้แสดงว่าได้ขึ้นทะเบียนในระบบแล้ว

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

GPFPAT