บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลิปที่ 3

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทันตแพทย์หญิงนัชนพ รัตนเดชสกุล
โรงพยาบาลมหาสารคาม