บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลิปที่ 4

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

คุณฉวีวรรณ เผ่าพันธ์
คุณวัชรินทร์ ทองสีเหลือง

คุณมัณฑนา กลมเกลียว
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม