บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลิปที่ 6

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

แพทย์หญิงคณาพร สื่อดวงจิต
แพทย์หญิงนิชาภา เจริญรัตน์
โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา