บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ คลิปที่ 1

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ

แพทย์หญิงศวิตา ทองขุนวงศ์
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา