บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ คลิปที่ 2

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ

คุณวัชรินทร์ ทองสีเหลือง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม