บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ คลิปที่ 3

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563

บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ

แพทย์หญิงนิชาภา เจริญรัตน์
แพทย์หญิงคณาพร สื่อดวงจิต
โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา