การประกวดคลิปวิดีโอ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิและการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19”

หลักการและเหตุผล

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019; COVID-19) หรือโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ซึ่งแพทย์และบุคลากรธารณสุข ได้ทำงานอย่างเสียสละในการดูแลผู้ป่วยเป็นด่านหน้าในการรับมือกับโรคระบาดใหม่นี้ ซึ่งเป็นภารกิจที่หนักที่สุดเท่าที่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทยได้ประสบมา โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ทั้งในระบบของรัฐและเอกชน ที่ยึดมั่นในภารกิจตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ในการดูแลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของตน ซึ่งเน้นการดูแลทุกคน ดูแลทุกอย่าง ดูแลทุกที่ ดูแลทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ลดการนอนโรงพยาบาล ลดการป่วย ลดความพิการ โดยสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ประหยัด และมีความต่อเนื่องในสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายชนิดใหม่นี้

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผลักดันให้แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพเกิดการติดตามองค์ความรู้ให้ทันกาล การดำเนินงานเชิงรุก สร้างการรับรู้และการจัดการในชุมชนเพื่อการป้องกัน การเฝ้าระวัง คัดกรอง สอบสวนโรค และการกักกันตัวอย่างเหมาะสม เป็นระบบ โดยการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ การดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในระดับพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด การบูรณาการงานร่วมกับบริการทางการแพทย์ในทุกระดับ เพื่อให้คนไข้และครอบครัวได้รับการดูแลที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรค นอกเหนือจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์เหล่านี้ การดูแลให้บริการปฐมภูมิที่มีอยู่เดิมไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงการระวังป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้เกิดอันตรายจากโรคติดต่อ เป็นภารกิจที่ทุกท่านต้องแบกรับอย่างหนักที่สุด และอาจถือเป็นภารกิจที่หนักที่สุดเท่าที่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทยได้ประสบมา อันถือเป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคน

ดังนั้น เพื่อให้บทบาทของครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นองค์ความรู้ที่งดงามภายในพื้นที่ แพร่กระจายไปในวงกว้าง รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ทางสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจึงจัดการประกวดคลิปวีดีโอ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิและการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19” ขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแผ่องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่เกิดขึ้นไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพื่อต่อยอดและพัฒนาการดูแลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

กติกา

 • ผู้ส่งผลงานเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรม และสหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในเวชปฏิบัติปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
 • ต้องเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อและทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน
 • คลิปวิดีโอต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร ส่อเสียด หมิ่นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันต่าง ๆ
 • รายละเอียดคลิปวิดีโอ
  • ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ โดยมีความยาวของคลิปวิดีโอไม่เกิน 2 นาที
  • จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19” หรือ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ”
 • บันทึกคลิปวิดีโอลงในแผ่น CD (โปรดระบุชื่อบุคคล/ชื่อทีมที่จัดส่ง และชื่อผลงานบนแผ่น CD)
 • ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันได้ประเภทละ 1 เรื่อง รวม 2 เรื่อง

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • ขยายเวลาส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดกำหนดการอื่นจะปรับปรุงในภายหลัง

เกณฑ์การตัดสิน

 • จำนวนยอด like จาก website (40 คะแนน)
 • คณะกรรมการตัดสิน (60 คะแนน) โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
  • เนื้อหาถูกต้องและมีความเกี่ยวข้องกับ “บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19” หรือ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ” (20 คะแนน)
  • รูปแบบ/แนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราว การสื่อความหมาย และความน่าสนใจ (20 คะแนน)
  • แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อ”บทบาทหมอครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19″ หรือ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ” (15 คะแนน)
  • ใช้ระยะเวลาตามที่กำหนด (5 คะแนน)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาการนำผลงานขึ้น website วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563
 • จะนำผลงานขึ้น website เฉพาะผลงานที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้น
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ทาง https://thaigpfm.org และโทรศัพท์แจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
 • ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล โดยผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่จัดส่งมาประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล – ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทละ 2 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

เอกสารประกอบเพิ่มเติม