How FM fight COVID-19? ครั้งที่ 14

How FM fight COVID-19? ครั้งที่ 14
Alcohol Help during COVID-19 and System Management

23 มิถุนายน 2563

# Finding from Alcohol Help Line during COVID 19

ประสบการณ์การดูแลผู้ติดสุราผ่านทางโทรศัพท์ Alcohol Help Line โดยเฉพาะช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมาและช่วงเข้าพรรษา

อ.ธวัชชัย กุศล
นักจิตบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ
ผู้จัดการศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา

ผศ.นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

# System management to improve the quality of care for NCDs

จากประสบการณ์การปรับเปลี่ยนระบบบริการในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาบริการการดูแลโรคเรื้อรังเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาอย่างไร?

นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง, พญ.ฐิตินาถ ทองขำดี
ทีมปฐมภูมิอำเภอเมืองตรัง

เปิดเวทีเผยแพร่ความรู้โดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย