How FM fight COVID-19? ครั้งที่ 2

How FM fight COVID-19? ครั้งที่ 2
การทำงานกับชุมชนในสถานการณ์ COVID-19

9 เมษายน 2563

# การรับมือของโรงพยาบาลชุมชนในสถานการณ์ COVID-19: กรณีศึกษาโรงพยาบาล​ยะรัง จ.ปัตตานี

นพ.มูหาหมัดอาลี กระโด
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยะรัง จ.ปัตตานี
นายการียา ยือแร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง จ.ปัตตานี
นายมูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี
นพ.ป​รินทร์​ เลิศตระการสกุล​
นายแพทยชำนาญการพิเศษ​ โรงพยาบาลยะรัง จ.ปัตตานี

# ประสบการณ์การจัดการและการสร้างการรับรู้โรค COVID-19 ในชุมชน

นายการียา ยือแร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยะรัง จ.ปัตตานี

เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย