How FM fight COVID-19? ครั้งที่ 5

How FM fight COVID-19? ครั้งที่ 5
Teleconsultation and Psychological First Aids

21 เมษายน 2563

# การพัฒนา teleconsultation สำหรับ COVID-19

นพ.ชานนท์ นันทวงศ์
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสระบุรี

# เทคนิคการช่วยเหลือคนไข้ในการทำ teleconsultation และ psychological first aids จากประเทศอังกฤษ

นพ.วิน วรรณบูรณ์ ฟักอุดม
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สหราชอาณาจักร

ร่วมอภิปรายโดย
นพ.ประเวช ตันติพิวัฒน์สกุล
พญ​.สายพิณ หัตถีรัตน์

เปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนโดย
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย