FAMMED Talks #9

FAMMED Talks #9

คุยกับครูพี่แคน ไอดอลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหลาย ๆ คน จากตำนานถึงตอนนี้

ผู้เข้าร่วมรายการ

ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

ดำเนินรายการโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล