FAMMED Talks #1

FAMMED Talks #1

สนทนากับประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเด็นบทบาทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2652 และการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

ผู้เข้าร่วมรายการ

ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ – ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล