FAMMED Talks #11

FAMMED Talks #11

หมอครอบครัวจะทำงานอย่างไรในพื้นที่สีแดงชีวิต ความเสี่ยง และโอกาสสร้างสรรค์จะทำให้การบริการสุขภาพปฐมภูมิเดินหน้าไปได้อย่างไร

ผู้เข้าร่วมรายการ

พญ.โสรยา วงศ์วิไล
พญ.ปรียพัศ พรประเสริฐ

ดำเนินรายการโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล