FAMMED Talks #3

FAMMED Talks #3

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ หรือ สสป. คือใคร ทำงานอะไรบ้าง มีนโยบายการดำเนินงานอย่างไร และที่สำคัญมีบทบาทอย่างไรต่องานหมอครอบครัว

ผู้เข้าร่วมรายการ

นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ – ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)
พญ.ศิริยภา ศิริพร ณ ราชสีมา – ผู้รับผิดชอบงานผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ดำเนินรายการโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล