FAMMED Talks #5

FAMMED Talks #5

ทิศทางและความก้าวหน้าของงาน palliative care กับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ

ผู้เข้าร่วมรายการ

นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ
ผศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์

ดำเนินรายการโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล