FAMMED Talks #6

FAMMED Talks #6

คุยเฟื่องเรื่องงานวิจัยและงานวิชาการของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ผู้เข้าร่วมรายการ

พญ.สายรัตน์ นกน้อย
นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์

ดำเนินรายการโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล