FAMMED Talks #7

FAMMED Talks #7

เชิญพบกับหมอครอบครัวรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
มุมมองและหนทางสู่อนาคตของเวชศาสตร์ครอบครัวไทย ก้าวต่อไปสู่เวทีระดับโลก

ผู้เข้าร่วมรายการ

อ.พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย์ – Image Lead
นพ.สุทธิวัฒน์ ขุมเงิน
– FM360 Coordinator

The Rajakumar Movement
(Young Doctors Movement in Asia Pacific Region)

ดำเนินรายการโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล