แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขานวแพทย์ ประจำปี 2563

รางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขานวแพทย์ ประจำปี 2563

แพทย์หญิงพลอย พงษ์วิทยภานุ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นายแพทย์วัชรินทร์ อินกลอง

โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม่
ในบริบทของเขตเมืองและเขตชนบท