หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่โปสเตอร์ หรือ S…

การประชุมออนไลน์ ครั้งที่2 WONCA-COVID19

WEBINAR Conference🖥 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้จิตบำบัดแนวซาเทียร์ในเวชปฏิบัติครอบครัว”
(Basic Satir Psychotherapy in Family Practice)