โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563

หลักการและเหตุผล

เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในงานบริการระดับปฐมภูมิ แพทย์ที่ให้บริการในงานระดับปฐมภูมิต้องคอยดูแลผ้ปู่วยและครอบครัว ในชุมชนติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทั่วไป และปัญหาเฉพาะ เช่น เด็กวัยรุ่น คู่ครอง และปัญหาโรคเรื้อรัง เป็นต้น การเข้าใจแนวคิด
เวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผ้ปู่วยอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันแนวคิดและกระบวนการทางระบาดวิทยาและการวิจัยพื้นฐานจะมีส่วนช่วยให้งานของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่รับผิดชอบ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจึงได้จัด “โครงการอบรมแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” สำหรับแพทย์ และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่น ที่ทำงานด้านปฐมภูมิ/เวชกรรมสังคม/เวชศาสตร์ครอบครัว รวมไปถึง เป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแพทย์ผ้สูนใจสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเดือน กรกฏาคม 2564 โดยการอบรมจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ จำนวน 3 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2563 (เปิดรับแพทย์ และบุคลากรสุขภาพทั่วไป)
Concepts of Family Medicine & Introduction to Research in Family Medicine
ครั้งที่ 2 วันที่ 14-17 กันยายน 2563 (รับเฉพาะผู้มีแผนงาน)
Working with Families & Research and Community Project Plan
ครั้งที่ 3 วันที่ 4-7 มกราคม 2564 : (รับเฉพาะผู้มีงานเยี่ยมครอบครัว โครงการชุมชน และวิจัย) Analysis and Report Writing

อัตราค่าลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร (3 ครั้ง) *รวมที่ปรึกษาโครงการตลอดหลักสูตร 30,000 บาท /หลักสูตร
  • แพทย์ทั่วไป ลงทะเบียนเป็นครั้ง ๆ ที่ 1 จำนวน 9,000 บาท/ครั้ง
  • แพทย์ทั่วไป ลงทะเบียนเป็นครั้ง ๆ ที่ 2 และ 3 จำนวน 12,000 บาท/ครั้ง
  • บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ลงทะเบียนเป็นรายครั้ง จำนวน 8,000 บาท/ครั้ง
  • เฉพาะส่วนเวชศาสตร์ครอบครัว ในครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5,000 บาท
  • เฉพาะส่วนวิจัย/โครงการ ในครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 จำนวน 5,000 บาท

การลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน ในแบบ WORD หรือ กรอกด้วยลายมือบรรจงสามารถอ่านได้ บันทึกเป็น PDF
  • ชำระค่าลงทะเบียน โอนค่าลงทะเบียนตามอัตราที่กำหนดไว้ เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชื่อบัญชี แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว เลขที่ 041-1-32033-5 (สามารถโอนผ่านระบบ Internet banking หรือ ATM แต่ให้มีหลักฐานแสดงการโอนเงิน ระบุ ชื่อผ้ลูงทะเบียนเข้ารับการอบรมไว้บนหลักฐาน
  • ส่งสำเนา/รูปถ่ายหลักฐานการชำระเงิน และใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาที่ tgpfpat.fmth@gmail.com
  • หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รอรับการตอบรับทางอีเมล์ผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารเพื่อสมัครและการขออนุมัติหน่วยงานต้นสังกัด

หมายเหตุ อีเมล และ หมายเลข FAX อยู่ในใบสมัคร [CLICK เพื่อสมัครผ่านแบบONLINE]

%d bloggers like this: