โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัวและการด้านปฐมภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ 

กลุ่มพัฒนากำลังคนด้านปฐมภูมิ  สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

                           กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาลโดยการปฏิรูประบบบริการสุขภาพได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งได้กำหนดไว้ใน     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้ระบุไว้ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศมาตรา258ช.ด้านอื่นๆ (5)  ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับระบบบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิในรูปแบบหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัว ที่มีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชน 10,000 คนต่อหนึ่งทีม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) และการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้มีจำนวนครบถ้วนตามที่นโยบายกำหนด กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคืออบรมแพทย์ประจำบ้านโดยใช้สถานปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขเป็นฐานในการผลิต เพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (วว.) ทั้งนี้โรงพยาบาลที่จะเป็นสถาบันฝึกมีการฝึกอบรมในหลักสูตร community based โดยมีการฝึกอบรมร่วมระหว่างสถาบันที่เป็นโรงพยาบาลสนับสนุนวิชาการ และโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีการออกแบบการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีสมรรถนะตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการฝึกอบรมด้าน Community เป็นด้านที่มีความสำคัญทั้งด้านการฝึกปฏิบัติและการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยและสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัวและการด้านปฐมภูมิ ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนด้านชุมชนตามหลักสูตร Community Based

วัตถุประสงค์

  • พัฒนาความรู้และทักษะอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Inservice Training) สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในการจัดการเรียนการสอนในด้านงานชุมชนร่วมกับเครือข่ายสถาบันฝึกอบรมในเขตสุขภาพ
  • พัฒนาแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Inservice Training) สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้มีความรู้ความสามรถในการดูแลกลุ่มประชาชนที่รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ประกอบด้วย

  • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำหน้าที่อาจารย์แพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย             และสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นสถาบันหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  • อาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงในสถาบันปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว     
  • ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากเขตสุขภาพและศูนย์เรียนรู้                          

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

11 – 12 กุมภาพันธ์ 256๓ ณ ห้องอโนดาล 2 โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วิธีดำเนินการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยการบรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่ม

งบประมาณดำเนินการ   

           ประมาณจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           บุคลากรผู้ทำหน้าที่อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงานในสถาบันฝึกอบรมแพทย์    ประจำบ้านสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มีความรู้ เข้าใจและสามารถดำเนินงานเพื่อผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้ตามอย่างมีคุณภาพและมีปริมาณส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่เป้าหมาย   การพัฒนาสาธารณสุขเพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนระบบ electronic

SCAN QR CODE เพื่อลงทะเบียน

เอกสารเพื่อประกอบการขออนุมัติเข้าประชุมกับหน่วยงาน