โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

หลักการและเหตุผล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน
นโยบายการบริการสุขภาพของประเทศ โดยเน้นการทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการปฐมภูมิ ที่เน้น
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อเนื่องในการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มีการปฏิบัติหน้าที่ในหลาย
ระดับ ทั้งส่วนของงานบริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการทั้งในโรงพยาบาลและในหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกับ
เครือข่ายงานบริการ เน้นการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ด้านวิชาการได้แก่
การสนับสนุนวิชาการแก่ทีมงานและชุมชน งานวิจัย การพัฒนาระบบงาน รวมไปถึงการเป็นอาจารย์ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชปฏิบัติครอบครัวแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย โครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ร่วมกับ สำนักสนับสนุน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นสมควรให้จัดทำโครงการคัดเลือกแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทำให้
สังคมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้แบบอย่างที่ดีของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในการพัฒนาต่อไป


ประเภทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น
มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ

 1. ดีเด่นด้านวิชาการ หมายถึง การพัฒนางานทางด้านวิชาการ การพัฒนาระบบงาน การจัดการ
  เรียนการสอน รวมถึงการทำผลงานวิชาการ งานวิจัย การเขียนหนังสือ เอกสาร และตำรา ที่เป็น
  ผลงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพ
 2. ดีเด่นด้านบริการ หมายถึง การจัดบริการหรือให้บริการปฐมภูมิ บริการเวชศาสตร์ครอบครัวที่มี
  คุณภาพ ตามบทบาทมาตรฐาน เป็นที่ประทับใจหรือเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ผู้บังคับบัญชา
  เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรท้องถิ่น ชุมชน ฯลฯ
 3. ด้านนวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) ไม่เน้นเรื่องอายุ แต่เป็นแพทย์เวช
  ศาสตร์ครอบครัวรุ่นใหม่ (จบไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการ
  พัฒนางานรับผิดชอบได้ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติแพทย์ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ
คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป คือ

 1. แพทย์ที่มีวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ (อว). สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 2. เป็นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยฯ และ/หรือ สมาคมฯ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  อนุมัติการเป็นสมาชิกก่อนวันที่ทำการเสนอชื่อ
 3. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
 4. ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการเวชศาสตร์ครอบครัว (ได้แก่ รพ.สต./รพช./
  รพท./ รพศ./คลินิกหมอครอบครัว/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว) หรือเป็น
  อาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว/เวชศาสตร์ชุมชน ของสถาบันฝึกอบรมหลัก
  หรือ สถาบันสมทบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. สำหรับสาขานวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor) จะต้องได้รับวุฒิบัตรฯ (วว.)
  หรือหนังสืออนุมัติ (อว.) ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
  ปฐมภูมิ (คลินิกหมอครอบครัว) หรือเป็นอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว /
  เวชศาสตร์ชุมชน ของสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือ สถาบันสมทบ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 6. ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับ
 7. มิได้เป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ สมาคมฯ หรืออนุกรรมการ
  คัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น วาระปัจจุบัน

คุณสมบัติจำเพาะเพิ่มเติมของผู้สมควรได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ในแต่ละด้าน

ด้านวิชาการ

 1. มีผลงานวิชาการในเชิงการพัฒนาระบบงานบริการ ระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนา
  ศักยภาพให้กับนักศึกษาแพทย์ และสหวิชาชีพและทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลงานด้านวิชาการในเชิงเอกสารที่เป็น บทความ ตำรา หนังสือ และงานวิจัยด้านบริการปฐมภูมิ
  และเวชศาสตร์ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาวิจัยทางด้านระบบบริการสุขภาพ
 3. เป็นครูแพทย์ที่มีการพัฒนาตนเองให้ทันทั้งทางด้านการเรียนการสอน และด้านความรู้ความสามารถ
  ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสถาบัน
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้แก่บุคลากรและประชาชน
 5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และ
  สหวิชาชีพ
 6. มีการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำและโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานในทิศทางที่ดีขึ้น

ด้านบริการ

 1. มีผลงานในด้านการบริการเวชศาสตร์ครอบครัว/บริการปฐมภูมิทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 2. มีการพัฒนางานบริการในด้านปฐมภูมิและด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้ดีขึ้น
 3. มีผลงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวในหน่วยบริการชุมชน พื้นที่พิเศษที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก
 4. มีผลงานด้านบริการเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่าง เป็นผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจ
 5. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ ชุมชน และภาคีภาคส่วนอื่นๆ
 6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และ
  กิจกรรมของสหวิชาชีพ
 7. มีการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำและโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานในทิศทางที่ดีขึ้น

ด้านนวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Young Family Doctor)

 1. มีผลงานในด้านการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวที่เป็นการริเริ่มการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและ
  คุณภาพ
 2. มีผลงานทางวิชาการทางด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์และสหวิชาชีพและทีมงานที่
  เกี่ยวข้อง
 3. ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับ
 4. มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ และสห
  วิชาชีพ

ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

การสมัคร (เอกสารแนบมาอยู่ล่างสุดของหน้า)

 1. Download แบบฟอร์มการเสนอชื่อแพทย์ดีเด่น เพื่อกรอกแบบฟอร์ม
 2. ส่งกลับมาที่ “ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310” หรือ Email : tgpfpat.fmth@gmail.com

แนวทางการเสนอชื่อแพทย์เพื่อพิจารณารับการคัดเลือก

 1. สามารถเสนอชื่อได้ด้วยตนเอง โดยให้มีผู้ให้การสนับสนุนลงนามรับรองอย่างน้อย ๒ คน
 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอชื่อแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 3. ให้กรรมการหรือเครือข่ายปฐมภูมิ เสนอชื่อแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

กระบวนการ

 1. เสนอชื่อแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ปิดรับการเสนอชื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ส่งมาที่
  สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พร้อมเอกสารผลงาน และรูปภาพ ตามแบบฟอร์มแนบ
 2. สำนักงานฯ รวบรวมข้อมูล และคณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นฯพิจารณาข้อมูล คัดกรองรายชื่อผู้ถูกเสนอใน เดือนสิงหาคม 2563
 3. คณะอนุกรรมการฯ ลงดูพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ที่ถูกคัดกรองเบื้องต้น เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2563 (หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย)
 4. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตัดสินคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563
 5. มอบรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพิธีมอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563 ในเดือนพฤศจิกายน 2563 (วันเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

เอกสารที่แนบมา1. แบบฟอร์มการเสนอชื่อแพทย์ดีเด่น-2563ดาวน์โหลด2.โครงการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีดาวน์โหลด3.หนังสือเชิญ-ผอ-.สสปดาวน์โหลด4.หนังสือเชิญ-ผอ.รพ-คณะแพทย์ดาวน์โหลด5.หนังสือเชิญ-รพ-เอกชนดาวน์โหลด6.แพทย์ดีเด่น-v3ดาวน์โหลด