แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพที่บ้านในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เรื่อง

“แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพประชาชนที่บ้าน

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ โรคโควิด-19

สำหรับทีมบริการสุขภาพปฐมภูมิ”

12 พฤษภาคม 2563

COVID19.12.05.2020

LINK: https://thaifammed.org/general-news-and-events/1421/