โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563

1. หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางสุขภาพในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ.2563 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยมีวิสัยทัศน์เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการทางเวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อก่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของแพทย์ และตอบสนองนโยบายทางสาธารณสุขของประเทศไทย เพิ่มการเข้าถึงบริการและความเท่าเทียมทางสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งดำเนินงานผ่านการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางเวชสาสตร์ครอบครัวให้กับสมาชิกสมาคมฯ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์เฉพาะทางที่สนใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว งานปฐมภูมิ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ

          สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปฯ ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน พฤษภาคม ของทุกปี ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจแก่แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่จะสอบวุฒิบัตรฯ และ แพทย์ที่ต้องการสอบหนังสืออนุมัติบัตรฯ ได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบประเมินผล และเพื่อการจัดกิจกรรมในวันเวชศาสตร์ครอบครัวโลก (World Family Doctor Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี โดยแต่ละปีจะมีการส่งเรื่องเล่า ภาพ หรือคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากสมาชิกสมาคมฯ และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเข้าประกวด

          ในปี พ.ศ.2563 นี้ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปฯ จะจัดประชุมฟื้นฟูวิชาการทางเวชปฏิบัติครอบครัว สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากรองค์กรแพทย์ที่สนใจ ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2563 โดยจัดประชุมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM และเพื่อเป็นการร่วมแสดงออกในโอกาส Family Doctor Day เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกฯและผู้สนใจอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

  • เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแก่แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563

3. กลุ่มเป้าหมาย

  • แพทย์ทั่วไปและสาขาอื่นๆที่ปฏิบัติงานในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ
  • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • สหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว

4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ทางคลินิกที่ทันต่อยุคสมัย และสามารถดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวมีความพร้อมในการสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

5. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

6. สถานที่จัดประชุม  จัดประชุมแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM

7. ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิกฯค่าลงทะเบียน
1 เมษายน- 15 พฤษภาคม 2563
สมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว หรือ สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย2,000 บาท
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวทุกชั้นปี2,000 บาท
แพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปและแพทย์สาขาอื่นๆ2,500 บาท
วิดีโอบันทึกการอบรม500 บาท

8.กำหนดการ

กำหนดการ18 พ.ค. 256319 พ.ค. 256320 พ.ค. 256321 พ.ค. 2563
8.30 – 9.00 น.ลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น.พิธีเปิดโดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร นายกสมาคมฯEpidemiology for Family medicine พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
Mod: ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
Practical point for primary care in DM and HT นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
Mod: นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา
Geriatrics Assessment and Practical point for FM พ.ท.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ
Mod: นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ พญ.วัสนา ศรีวิชัย
9.15 – 10.30 น.Symptom management in palliative care รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
Mod: ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์
10.30 – 10.45 น.Coffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee break
10.45 – 12.00 น.Practical point for Palliative management รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
Mod: ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์
Common Cardiac problem for FM นพ.ภูริช สุลัญชุปกร
Mod: ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
Update for Dyslipidemia for FM นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
Mod: นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา
การใช้ยาในผู้สูงอายุและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ พ.ท.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ
Mod: นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ พญ.วัสนา ศรีวิชัย
12.00 – 13.00 น.LaunchLaunchLaunchLaunch
13.00 – 14.30 น.Common Problems in Adolescent Health พญ.ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์
Mod: นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์
Occupational Lung disease and PM 2.5 พญ.เนสินี ไชยเอีย
Mod: ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
Common Skin Diseases For Family doctors พญ.สุรางคณา วีระนาวิน
Mod: นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ พญ.จิตรลดา บุตรงามดี
Common Pediatric infectious Diseases for FM นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิริ
Mod: นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ
14.30 – 14.45 น.Coffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee break
14.45 – 16.30 น.Update for children immunization for FM พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
Mod: นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์
Work related health problems นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล
Mod: ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
Update in ACLS 2019 for FM นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ
Mod: นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์ พญ.จิตรลดา บุตรงามดี
Update in Hepatitis for FM พันตรี นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร
Mod: นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์

9. การสมัครเข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบOnline <CLICK> หรือ SCAN QR code ที่แผ่นประชาสัมพันธ์

10. เอกสารเพื่อดำเนินการขออนุมัติเข้าประชุม

*** ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกในครั้งต่อๆไป ***