อบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 19

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” 

ปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 19

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ”  ปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 19 จำนวน 50 คน โดยมีค่าอบรมตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) คนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ตามกำหนดการ ดังนี้

รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

          Module 1 วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565      Module 2 วันที่ 20-22 มิถุนายน 2565
          Module 3 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565      Module 4 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2565

*****ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ได้รับงบสนับสนุนการลงทะเบียนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้แก่แพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 31 ทุน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนฯ ได้ที่  https://forms.gle/kH9pDtH9RANG7cSq7   หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 11 เมษายน 2565 ทาง Website ราชวิทยาลัยฯ thaifammed.org 

เอกสารหนังสือเพื่อขออนุมัติต้นสังกัด (CLICK)

หนังสือขอเชิญแพทย์ร่วมอบรม pcc 19 (คณบดีและผอ)

หนังสือขออนุมัติแพทย์สังกัด กสธ.อบรม pcc 19 (ผอ)

หนังสือเชิญอบรม PCC รุ่น 19_กสธ

แบบฟอร์มความเห็นผู้บังคับบัญชา for PCC 2565