โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Cluster ปี2566

หนังสือประกอบการขออนุมัติกับหน่วยงานต้นสังกัด

<<<<รายละเอียดเพิ่มเติมไปยัง Thaifammed.org>>>

เอกสารโครงการ

กำหนดการอบรม

แบบฟอร์มสำรองที่พัก