คณะกรรมการบริหาร

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
วาระ ปี พ.ศ. 2563-2565

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นายกสมาคม

นพ.สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์
อุปนายกคนที่ 1

นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ
อุปนายกคนที่ 2

นพ.พินัย ล้วนเลิศ
อุปนายกคนที่ 3

พญ.ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา
เลขาธิการ

พญ.วัสนา ศรีวิชัย
รองเลขาธิการ

พญ.จิตรลดา บุตรงามดี
เหรัญญิก

นพ.เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ
ฝ่ายวิชาการและจุลสาร

ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
ฝ่ายวิชาการและจุลสาร

พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์
นายทะเบียน

นพ.นิติ อารมณ์ชื่น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นพ.เสกสรร ไข่เจริญ
ฝ่ายปฏิคม

นพ.ขัติญพัณศ์ อเล็กซีส กฏอัศญทีปณ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

พญ.ชลลดา บุษยรัตน์
กรรมการ

ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
กรรมการ

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
กรรมการ

พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง
กรรมการ

น.อ.นพ.ชัยณรงค์ ธีราทร
กรรมการ

นพ.นนท์ โสวัณณะ
กรรมการ