Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

24 ตุลาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

23 มีนาคม 2565

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เอกสารโครงการ การสมัคร Scan QR Code หรือ Click ที่ Hype […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

28 ธันวาคม 2564

การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เนื่องในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564

เนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี 2563-2564 ในวันที่ 11- […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

31 พฤษภาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มีนาคม 2564

ผลการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564

FAMMED Talks #11

FAMMED Talks #11 หมอครอบครัวจะทำงานอย่างไรในพื้นที่สีแด […]

sekkasan

sekkasan

16 มกราคม 2564

ประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

DOWNLOAD เอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุม

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

15 มกราคม 2564

การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวิดีโอ” […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564

บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิ คลิปที่ 3

การประกวดคลิปวิดีโอหมอครอบครัว ประจำปี 2563 บทบาทหมอครอ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2563

รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น สาขานวแพทย์ ประจำปี 2563

รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

12 ธันวาคม 2563

การประกวดคลิปวิดีโอ “บทบาทหมอครอบครัวในการจัดบริการปฐมภูมิและการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19”

หลักการและเหตุผล โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไ […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

29 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เขตสุขภาพที่ 2

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 กรกฎาคม 2563
1 2