sopitsudap

sopitsudap

16 พฤศจิกายน 2566
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

12 มิถุนายน 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

11 พฤษภาคม 2566

การขอรับทุนเพื่อนำเสนอผลงาน WORLD WONCA 2023-SYDNEY 

กิจกรรมโดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี2566

หนังสือเชิญประชุม การสมัคร (CLICK) Katiyapuns K.A.

Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

20 มีนาคม 2566
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

23 กุมภาพันธ์ 2566
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2565
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

3 กันยายน 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

31 พฤษภาคม 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

11 ธันวาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2563

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยtha […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

11 ธันวาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

2 กันยายน 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

29 สิงหาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

16 สิงหาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

16 สิงหาคม 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เขตสุขภาพที่ 2

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 กรกฎาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

22 กรกฎาคม 2563
Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

9 กรกฎาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

6 มิถุนายน 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

15 เมษายน 2563

โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563

1. หลักการและเหตุผล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภัยคุกคา […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

12 เมษายน 2563

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยtha […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มกราคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มกราคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

1 กันยายน 2562
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มิถุนายน 2562

การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รามาการ์เด้น […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

17 มีนาคม 2562