การอบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ (Basic course of Family Medicine for Primary Care Doctor) เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อบรมจำนวนทั้งหมด 5 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 (Module I)  – ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566  เวลา 3 วัน
ระยะที่ 2 (Module II) – ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2567      เวลา 2 วัน 

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

QR Code สำหรับการลงทะเบียน

Link สำหรับการลงทะเบียน https://forms.gle/pPZDkjKxAsFKmT89A