ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เขตสุขภาพที่ 2

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

และเวชศาสตร์ครอบครัว

เอกสารเชิญร่วมประชุม