ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน” เขตสุขภาพที่ 4

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเขตสุขภาพที่ 4

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น

ทาง Zoom meeting ID: 94548555616

https://zoom.us/j/94548555616