โครงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” Fundamental Family Medicine for Physicians in Primary Care Cluster ปี2566

หนังสือประกอบการขออนุมัติกับหน่วยงานต้นสังกัด <<& […]

Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

17 มกราคม 2566

อบรมพัฒนาทักษะผู้นำด้านสุขภาพยุวแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Healthcare leadership development and training for Young Family doctor)

รายละเอียดโครงการ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นแพทย์เวชศาสตร์ค […]

Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

24 ตุลาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2 พฤษภาคม 2565
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

23 มีนาคม 2565

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 19

อบรมหลักสูตรระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบั […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

6 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เอกสารโครงการ การสมัคร Scan QR Code หรือ Click ที่ Hype […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

28 ธันวาคม 2564

กิจกรรมประกวดผลงานเพื่อพิจารณาการสนับสนุนค่าลงทะเบียน World WONCA conference 23rd 22-27 พ.ย.64

กิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกผู้ทำผลง […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

1 ตุลาคม 2564
Katiyapuns Kodausayathib

Katiyapuns K.A.

3 กันยายน 2564

การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เนื่องในการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564

เนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี 2563-2564 ในวันที่ 11- […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

31 พฤษภาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

27 มีนาคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

10 มีนาคม 2564

ผลการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

17 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

DOWNLOAD เอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุม

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

15 มกราคม 2564

การตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอบทบาทหมอครอบครัว ประจำปี 2563

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “คลิปวิดีโอ” […]

Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

4 มกราคม 2564
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2563