ประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

*สสป. สนันสนุนค่าลงทะเบียน จำนวน 100 คนเท่านั้น!

DOWNLOAD เอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมการประชุม