ลงทะเบียนประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2564 (ฟรีสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร อว. รุ่น 11 ปี 63 และ PCC short course รุ่น 16!!!) [ขยายเวลาถึง 5 พ.ค. 64]

(Click เพื่อสมัคร)

เอกสารอนุมัติการประชุม

หมายเหตุ

*การลงทะเบียนแบบชำระค่าลงทะเบียน ขยายเวลาถึง วันที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.

**ผู้เข้าอบรม อว. และ PCC short course รุ่น 16 ยังคงสามารถเข้าลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2564 (ตรวจสอบด้วยระบบรายชื่อกับผู้เข้าอบรม อว. รุ่น 11 ปี 2563 และ PCC short course รุ่น 16)

***ผู้เข้าอบรม อว. ปี 64 ลงทะเบียน ฟรี กรุณาตอบคำถามตามแบบสมัครปกติ