เชิญส่งผลงาน “หมอครอบครัวมีเรื่องเล่า” เนื่องในวันแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโลก WFDD2023

“หมอครอบครัวมีเรื่องเล่า”

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท จำนวน 20 รางวัล

ทุกรางวัลจะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในจุลสารสมาคมฯ โดยคัดเลือกตีพิมพ์ 8 เรื่อง/ฉบับ

  1. ฉบับเดือน มี.ค.-พ.ค.66 กำหนด 31พ.ค.-15มิ.ย. 66
  2. ฉบับเดือน มิ.ย.-ส.ค.66 กำหนด 31ส.ค.-15ก.ย.66
  3. ฉบับเดือน ก.ย.-พ.ย.66 กำหนด 30พ.ย.-15ธ.ค.66
  4. ฉบับเดือน ธ.ค.66-ก.พ.67 กำหนด 10 ก.พ. 67

กำหนดการส่งผลงานไม่เกิน 30 มิ.ย.66

หมายเหตุ ผู้ที่ส่งหลังวันที่ 25 พ.ค.66 จะได้รับพิจารณาการตีพิมพ์ในฉบับถัดไป

คำแนะนำ การเขียนเรื่องเล่าประกอบ 3 องค์ประกอบ

องค์ 1 คือการแนะนำและอธิบายบริบทของเรื่องราว

องค์ 2 คือการนำเข้าสู่ปัญหา อุปสรรค์ หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนจากบริบทและเรื่องราวที่ดำเนินอยู่เป็นปกติ

องค์ 3 คือการสรุปเรื่องราว จุดจบ หนทางแก้ปัญหา หรือการเรียนรู้ที่ผู้เขียนได้รับและต้องการถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่าน

การตั้ง File งาน และความยาวของเรื่อง

  1. หน้ากระดาษ A4 ปกติ ไม่ปรับขนาดขอบ
  2. ตัวอักษร Cordia News ขนาด 14
  3. กำหนดระยะห่างบรรทัดทั้งบนและล่างเป็น 0
  4. ความยาวของเรื่องไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4