การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563” ครั้งที่ 2 และ 3

หลักการและเหตุผล

เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะในงานบริการระดับปฐมภูมิ แพทย์ที่ให้บริการในงานระดับปฐมภูมิต้องคอยดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทั่วไปและปัญหาเฉพาะ เช่น เด็กวัยรุ่น คู่ครอง และปัญหาโรคเรื้อรัง เป็นต้น การเข้าใจแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันแนวคิดและกระบวนการทางระบาดวิทยาและการวิจัยพื้นฐานจะมีส่วนช่วยให้งานของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่รับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดโครงการอบรม “แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว” สำหรับแพทย์และบุคลากรสุขภาพสาขาอื่นที่ทำงานด้านปฐมภูมิ/เวชกรรมสังคม/เวชศาสตร์ครอบครัว รวมไปถึงเป็นการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในเดือนกรกฏาคม 2564 โดยการอบรมจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ จำนวน 3 ครั้ง

โดยการอบรมนี้ได้ดำเนินการในระยะที่ 2 และ 3 ได้แก่

 • ครั้งที่ 2 – วันที่ 14-17 กันยายน 2563
  Working with Families & Research and Community Project Plan
  (รับเฉพาะผู้มีแผนงาน)
 • ครั้งที่ 3 – วันที่ 4-7 มกราคม 2564
  Analysis and Report Writing
  (รับเฉพาะผู้มีงานเยี่ยมครอบครัว โครงการชุมชน และวิจัย)

วัตถุประสงค์

 • สามารถอธิบายแนวคิด เครื่องมือ และทักษะ ในการบริบาลด้านเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งระบุแนวทางการดูแลครอบครัวที่มีลักษณะต่าง ๆ
 • อธิบายพื้นฐานทางระบาดวิทยา การวิจัยเบื้องต้น กับงานปฐมภูมิ/เวชศาสตร์ครอบครัว และกระบวนการวางแผนโครงการสุขภาพชุมชน
 • วางแผนการทำวิจัยด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิหรือด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และโครงการชุมชนได้
 • วางแผนนำแนวคิด กระบวนการ และเครื่องมือเวชศาสตร์ครอบครัวไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างเป็นต่อเนื่องและองค์รวม
 • มีความมั่นใจและความพร้อมในการเข้ารับการสอบอนุมัติบัตรเพื่อเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต่อไป

สถานที่

ห้องยุคลธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

อัตราค่าลงทะเบียน

 • แพทย์เข้าอบรมครั้งที่ 2 – 12,000 บาท
 • แพทย์เข้าอบรมครั้งที่ 2 และ 3
  • แพทย์ที่เคยเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 1 – 21,000 บาท
  • แพทย์ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 1 – 22,000 บาท

การลงทะเบียน

หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 24 สิงหาคม 2563

เอกสารประกอบเพิ่มเติม