Thacha Pithayapibulpong

Thacha Pithayapibulpong

16 สิงหาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563” ครั้งที่ 2 และ 3

หลักการและเหตุผล เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสำคัญต่อระบบบริ […]

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

16 สิงหาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

22 กรกฎาคม 2563
สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

6 มิถุนายน 2563