การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564

อัตราค่าลงทะเบียน

แพทย์ทั่วไป ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
และสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ค่าลงทะเบียน 800 บาท
แพทย์ประจำบ้าน ค่าลงทะเบียน 500 บาท
สหสาขาวิชาชีพ ค่าลงทะเบียน 600 บาท

สมัครลงทะเบียน

เอกสารอนุมัติการประชุม

หมายเหตุ

*การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ขยายเวลาถึง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น.

**ผู้เข้าอบรม อว.รุ่น 11 ปี 2563 และ PCC short course รุ่น 16 งดเว้นค่าลงทะเบียน
(ตรวจสอบด้วยระบบรายชื่อกับผู้เข้าอบรม อว. รุ่น 11 ปี 2563 และ PCC short course รุ่น 16)

***ผู้นำเสนองานวิจัย ไม่เสียค่าลงทะเบียน (เฉพาะผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ)